Iris

Postup při krytí a zápisu vrhu

Majitel feny:

 1. Požádá poradce chovu o vystavení krycího listu (KL) - písemně nebo e-mailem v dostatečném termínu před zamýšleným krytím (nejlépe 1 - 2 měsíce předem). 
  V žádosti je nutno uvést:
  • celé jméno feny (včetně názvu chovatelské stanice)
  • datum narození feny
  • číslo zápisu a barva
  • celá jména rodičù (včetně názvů chovatelských stanic)
  • datum a místo bonitace
  Je dobré zaslat fotokopii PP feny, kde je vše uvedeno.
  Krycí list platí 1 rok od vystavení, po skončení platnosti (při neuskutečněném krytí) je nutno jej vrátit poradci chovu.
  Nezabřeznutí feny hlásí majitel feny poradci chovu do 75 dnů po krytí.

 2. Majitel feny zašle do 2 dnů po uskutečněném krytí vyplněnou kopii KL elektronicky (naskenovat, vyfotit) poradci chovu.

 3. Nejpozději do 7 dnů od narození štěňat zašle majitel feny doplněný elektronicky naskenovaný krycí list poradci chovu. Pokud nechce zasílat elektronicky, je možno zaslat kopii poštou. Poradce chovu na základě tohoto krycího listu zašle majiteli feny elektronicky formuláře - Žádanku o zápisová čísla a Seznam nabyvatelů štěňat.

 4. Žádanku o zápisová čísla, která musí být řádně vyplněná ve všech kolonkách, zašle majitel feny zpět elektronicky na e-mailovou adresu poradce chovu, a to nejpozději do 21 dnù od narození štěňat. Žádanku je třeba vytisknout a s podpisem naskenovat, ČMKU vyžaduje podpis chovatele. Poradce chovu zašle Žádanku o zápisová čísla elektronicky ČMKU, která přidělí zápisová čísla a zašle chovateli formulář: "PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL / PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT". Chovatel si tento formulář vytiskne a důkladně zkontroluje uvedené údaje. V případě čipování nalepí štítky čipů k jednotlivým štěňatům. Veterinář, který čipování/tetování prováděl, musí "PŘIHLÁŠKU" orazit a podepsat.

 5. Majitel feny (chovatel) zašle poštou originál Krycího listu, originál "PŘIHLÁŠKY" a případné potřebné doklady poradci chovu, který "PŘIHLÁŠKU" opatří razítkem a podpisem a zašle na Plemennou knihu ČMKU, která vystaví PP. Doklady, které je třeba přiložit jsou: v případě prvního vrhu feny originál PP k přeregistraci, v případě získání titulů rodičů doklady o jejich získání, v případě zdravotních vyšetření rodičů doklady o výsledcích vyšetření. Pokud již mají rodiče zapsány tituly a vyšetření v plemenné knize, není třeba dále dokládat. Dle doložených dokladů bude vše zapsáno do PP štěňat. V žádném případě není přípustné přihlášky osobně předávat na ČMKU.

 6. Seznam nabyvatelů štěňat je nutno zaslat po prodeji štěňat poradci chovu k archivaci, lze vyplnit i zaslat elektronicky.

 

Adresa poradce chovu:
Lenka Knyblová, Škrobálkova 8, 718 00 Ostrava,
e-mail: knyblovi@seznam.cz