INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízeni")

Jsem informován/a, že v souvislosti s přihlášením na výstavu, pořádanou Moravskoslezským klubem chovatelů collií a sheltií, z.s. (dále jen "Správce"),

je tento oprávněn zpracovávat moje Osobní údaje

 1. jméno, příjmení a titul
 2. adresu místa pobytu
 3. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství
 4. e-mailovou adresu
 5. telefonní číslo
 6. informace o jedincích v mém majetku

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení povinné evidence výstavy.

Jsem informován/a, že budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1) až 6) do odvolání.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

a to za účelem

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu přihlásit na výstavu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný spolek) moje

 1. fotografie
 2. videa
 3. zvukové záznamy
 4. výsledky z akcí
 5. informace o jedincích v mém majetku
 6. adresa majitele

Za účelem

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Jsem srozuměn/a se svým právem:

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji svým on-line odesláním přihlášky na výstavu.