Iris
Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií, z.s.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízeni")

Jsem informován/a, že v souvislosti s přihlášením na výstavu, pořádanou Moravskoslezským klubem chovatelů collií a sheltií, z.s. (dále jen "Správce"),

je tento oprávněn zpracovávat moje Osobní údaje

 1. jméno, příjmení a titul
 2. adresu místa pobytu
 3. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství
 4. e-mailovou adresu
 5. telefonní číslo
 6. informace o jedincích v mém majetku

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení povinné evidence výstavy.

Jsem informován/a, že budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1) až 6) do odvolání.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Českomoravské kynologické unii z.s. (dále ČMKU) se sídlem Maškova 3, 18200 Praha 8 – střešní organizace ve vztahu k mezinárodní organizace FCI
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
 • tiskárně

a to za účelem

 • evidence účasti na akcích MSKCHCS a registrace výsledků z těchto akcí
 • tisku výstavních dokumentů

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu přihlásit na výstavu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný spolek) moje

 1. fotografie
 2. videa
 3. zvukové záznamy
 4. výsledky z akcí
 5. informace o jedincích v mém majetku
 6. adresa majitele

Za účelem

 • prezentace na webových stránkách spolku
 • prezentace na sociálních sítích spolku
 • prezentace v katalogu výstavy, zpravodaji spolku a dalších informačních materiálech.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Jsem srozuměn/a se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
 • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle č. 17 Nařízení
 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle č. 18 Nařízení
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
 • podat proti Správci údaj stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji svým on-line odesláním přihlášky na výstavu.